Hoppa till innehåll
Start » På gång i projektet

På gång i projektet

Under våren har man arbetat hårt inom EcoComp med bland annat regelverk, definitioner, affärsmodell, finansiering, dataflöden, kommunikation och tester. Ledarna för projektets så kallade arbetspaket berättar här vad som har hänt under våren och vad som är på gång framöver.

Affärsmodeller

Kort med texterna 'Buy' och 'Sell'.

Inom arbetspaketet Affärsmodeller (AP2) har det varit en intensiv vår. De har tagit fram en första beskrivning av EcoComps affärsmodell. Ledare för arbetspaketet är Anders Sandoff vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet. Han berättar att de utöver utvecklingen av en affärssystematik också har satt viktiga begrepp och definitioner på plats.

Arbetspaketet har även genomfört intervjuer med ett tiotal aktörer, såväl potentiella investerare som markägare. Detta gav en bättre bild av olika aktörers behov och önskemål och även ökad förståelse för hur de ekonomiska flödena i EcoComps affärsmodell kan utformas. Anders berättar att det var särskilt intressant med det väldigt positiva gensvaret från respondenterna kring projektets arbete och den affärsmodell som utformats.

Nu återstår bara att fylla affärsmodellen med mer detaljer! Det blir ju en helt annan sak när teori krockar med verklighet, men testerna kommer att bli mycket värdefulla för att kunna stämma av en mer detaljerad bild av EcoComp och det erbjudande vi utvecklar, berättar Anders.

Metoder och verktyg

Bark på ett gammalt träd.

Arbetspaket Metoder och verktyg (AP3) ansvarar för framtagandet av ”regelboken” för ekologisk kompensation. Maria Thorell vid Calluna AB är arbetspaketets ledare. Hon berättar att de under våren har arbetat med modeller för kolberäkning och biodiversitetsberäkning.

Vi har haft ett tätt samarbete med de som arbetar med både affärsmodellen och den tekniska plattformen. Detta för att kunna knyta ihop vårt arbete och göra en gemensam framåtrörelse, säger Maria Thorell.

Under våren har de tagit fram typexempel för ett antal naturtyper. Detta för att kunna illustrera olika s.k. bristmiljöer för biologisk mångfald i Sverige, det vill säga naturtyper som svenska arter lider brist på.

Dessa typexempel är fördelade från fjäll till kust, från skog till odlingslandskap och från landskap med lågt till högt exploateringstryck. De illustrerar hur kompensationsområden kan komplettera befintligt områdesskydd och skapa ökad biologisk mångfald per hektar genom samverkan med befintliga skyddade områden. De illustrerar även andra aspekter av betydelse för kompensation, såsom additionalitet och fastighetsgränser i relation till naturliga gränser.

Teknisk plattform

Siffror på en dataskärm

Pär Lönnerhed vid Foran Sverige AB leder arbetspaket Teknisk plattform (AP4) och berättar att de inom arbetspaketet ansvarar för dataleverans och dataflöden inom EcoComp.

Det innebär att vi tittar på hur information i e-handelsplattformen ska lagras. Vi tittar även på vilka data som måste lagras för att den färdiga produkten ska flyta, säger Pär Lönnerhed.

Under våren har de diskuterat och ihop med övriga arbetspaket arbetat med kravställningar vad gäller prismodellen för EcoComp. De har tittat på vad för typ av information som behövs för prismodellen och på beräkningar av naturvärden utifrån fjärranalyser.

Härnäst väntar arbete med utvärdering av prismodellen och erbjudande mot markägare eller köpare av kompensation.

Efter utvärderingarna kommer vi eventuellt att justera erbjudandet och sen börjar första torrsimmet med en skarp produkt, säger Pär Lönnerhed.

Tester

Provrör i en bägare

För att komma vidare i utvecklingen av EcoComp testar projektet en prototyp av handelsplattformen. Arbetspaketet Tester (AP5) står för utformning och utförande av testningen. Vad detta innebär i praktiken har projektet utformat under våren. Sedan har man fattat beslut om vilken nivå som testningen ska utföras på.

Arbetet mynnade ut i att det blir affärsmodellen som testas mot potentiella kundgrupper och markägare genom ett antal intervjuer, berättar Martin Samuelsson på Foran Sverige AB som leder arbetspaketet.

De intervjuade kunderna och markägarna får på förhand ta del av marknadsföringsmaterial, beskrivningar och konceptförklaringar. Därefter får de svara på frågor om exempelvis hur väl modellen går att ta till sig och hur den passar deras egen verksamhet, både ekonomiskt och miljömässigt.

Testerna kommer man att genomföra i två omgångar. Den första genomför de huvudsakligen nu under mitten av juni. Därefter analyserar arbetsgruppen resultaten. Modellen finslipas sedan och görs mer detaljerad. Sedan har de tänkt att genomföra ytterligare testomgångar under hösten.

Finansiering och investering

Planta som växer ur ett glas med mynt

Arbetspaket Finansiering och investering (AP6) ansvarar för analys av EcoComps tjänster och produkter ur ett finansiellt perspektiv. Ledare för arbetspaketet är Viktor Elliot vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet.

Under våren har vi jobbat med en översyn och analys av liknande eller konkurrerande erbjudanden och pågående initiativ som nyttjar finansiella mekanismer till gagn för den biologiska mångfalden, berättar Viktor Elliot.

Vidare genomför arbetspaketet en sammanställning av olika former för beräkning, ranking och värdering av områden avsedda för kompensationsåtgärder. Under början av hösten kommer de sedan att presentera en rapport med resultaten från den pågående analysen och översikten. Rapporten blir tillgänglig för övriga projektdeltagare.

Strategisk kommunikation

Filmkamera i naturen

Arbetspaketet Strategisk kommunikation (AP7) ansvarar för intern och extern projektkommunikation. De samordnar även omvärldsanalys i projektet. Maria Johansson vid Ecoloop AB är arbetspaketledare. Hon berättar att gruppen under våren bland annat har jobbat med uppstart av externt nyhetsbrev och en LinkedIn-sida för EcoComp.

Ekologisk kompensation är ett högaktuellt ämne, det händer mycket både i EcoComp och i omvärlden just nu. Kommunikationsgruppen sållar och sammanfattar det som är särskilt viktigt just nu, säger Maria Johansson.

Just nu förbereder gruppen produktionen av några filmer. Dessutom jobbar de med planering av ett projektmöte i september. På mötet kommer projektgruppen bland annat att presentera och diskutera resultatet av projektets tester.

Lagar och regler

Domarklubba

Maria Thorell vid Calluna AB är arbetspaketledare för Lagar och regler (AP8). Detta arbetspaket omfattar frågor som rör markavtal, förvaltning och uppföljning.

Vi följer rättsutvecklingen inom miljöbalken, bevakar eventuella lagförändringar som kan kopplas till kompensation och diskuterar om förändringar krävs i nuvarande lagstiftning för att öppna upp för kompensationsåtgärder, berättar Maria Thorell.

Arbetspaketet har identifierat fyra frågeställningar som högprioriterade. En av dem handlar om potentiella behov av förbättringar i miljöbalken. En annan frågeställning rör kommuners möjlighet att köpa kompensation från annan markägare än sig själva eller utanför kommunens gränser. Under projektets andra år kommer gruppen kommer att utveckla arbetspaketet mer.