Hoppa till innehåll
Start » Aktörer

Aktörer

Aktörsporträtt: Per Rosenberg, Linköpings stift

År 2015 lanserade Linköpings stift sin första samlade klimatstrategi, och höjde med denna ambitionerna i hållbarhetsarbetet påtagligt. Sedan dess har stiftet gått i bräschen för Svenska kyrkans arbete inom miljö och klimat, och som förvaltare av närmare 30.000 hektar produktiv skogsmark har Linköpings Stift potential att skapa stor skillnad för biodiversitet och kolinlagring, och har redan miljöcertifierat skogsförvaltningen.

Aktörsporträtt: Pär Lönnerhed – Field

Efter att ha upptäckt geografiska informationssystem (GIS) genom en yrkesutbildning är Pär Lönnerhed sedan 2010 dataprocessutvecklare och expert på geografiska data på företaget Field. Deltagandet i EcoComp har inneburit utformning av tekniska plattformen och dess samspel med affärsmodellen. Arbetet har innehållit ställningstaganden både vad gäller hårda och mjuka frågor, vilket betytt nya erfarenheter.

Viktor Elliot

Aktörsporträtt: Viktor Elliot – Handelshögskolan i Göteborg

När Handelshögskolan i Göteborg blev en del i EcoComp 2 var ambitionen för Viktor Elliot och hans forskarkollegor att utreda vilka finansiella mekanismer som behövs för att möjliggöra handel med biodiversitetsenheter. Uppdraget har utvidgats – nu ska en affärsmodell för handelsplattformen komma på plats.

Aktörsporträtt: Sollentuna kommun – Lars Keski-Seppälä

Nyfikenheten på projektets frågeställningar inom kolinlagring var det som lockade in Sollentuna kommun som testpilot i projektet EcoComp. Kommunen var tidig med att blanda in beräkningar av klimatpåverkan i sitt arbete. EcoComp har gett dem värdefulla inblickar i hur man kan resonera kring kompensationsfrågor inom både ekologi och klimat.

Aktörsporträtt: Södertörns högskola – Katarina Elofsson

Ett stort intresse för natur och miljö förde, med några omvägar, Katarina Elofsson in på forskningsfältet miljöekonomi. Centralt i hennes forskning är utformning av ekologisk kompensation och hon berättar att hon valde att medverka i EcoComp då hon ser att initiativet har potential att vara en viktig föregångare då det kommer till kompensation.

Aktörsporträtt: Calluna – Maria Thorell

Det började med en önskan om att vända den negativa utvecklingen för biologisk mångfald. Maria Thorell på Calluna är den som kläckte idén till det som idag är EcoComp. Inom projektet arbetar Calluna med många delar som på olika sätt berör biologisk mångfald och miljöjuridik.

Aktörsporträtt: Catena – Anna Wallander

Hållbarhetsfrågor har fått en betydande roll i fastighetsbolaget Catenas verksamhet. Med ambitiösa hållbarhetsmål strävar man mot att år 2030 ha nettonoll växthusgasutsläpp och ett fastighetsbestånd som är nettopositivt vad gäller biodiversitet. En utmaning vad gäller biodiversiteten är dock att hitta metoder för att kvantifiera påverkan och effekter av insatser.