Hoppa till innehåll
Start » Aktörsporträtt: Sollentuna kommun – Lars Keski-Seppälä

Aktörsporträtt: Sollentuna kommun – Lars Keski-Seppälä

Nyfikenheten på projektets frågeställningar inom kolinlagring var det som lockade in Sollentuna kommun som testpilot i projektet EcoComp. Kommunen var tidig med att blanda in beräkningar av klimatpåverkan i sitt arbete. EcoComp har gett dem värdefulla inblickar i hur man kan resonera kring kompensationsfrågor inom både ekologi och klimat.

Nyfikenheten ledde in i EcoComp

Lars Keski-Seppälä har jobbat med planeringsfrågor på Sollentuna kommun i snart fyra decennier och under åren har han skiftat roll ett antal gånger. I grunden är han väg- och vattenbyggare med samhällsplaneringsinriktning och initialt jobbade han med bygglovsfrågor. Därefter har han arbetat med planfrågor och med tiden mer inom exploaterings- och översiktsplanering. Sedan flera år har han även fått jobba strategiskt inom både planeringsfrågor och miljö- och klimatfrågor.

Sollentuna kommun hade tidigt ett stort miljöfokus i sitt arbete. För Lars började alltmer miljö- och klimatfrågor smyga sig in i hans arbete från början av 90-talet och framåt. Idag är Lars chef för en strategisk grupp inom kommunens samhällsbyggnadsavdelning. De jobbar både med översiktsplanering och olika miljö- och klimatdimensioner.

Det som ledde Lars och Sollentuna kommun in i samarbetet med EcoComp var nyfikenheten på projektets frågeställningar. Biologiska värden har funnits med i kommunens arbete under lång tid. Frågor om kolinlagring och klimatpåverkan är dock något som under senare år har vuxit till en minst lika viktig dimension. Att delta i EcoComp har alltså blivit ett av flera sätt för kommunen att skaffa sig mer kunskap inom detta område.

Lars Keski-Seppala på Sollentuna kommun

Lars Keski-Seppälä arbetar med planeringsfrågor på Sollentuna kommun.

Beräkningar av kolinlagring gav insikter

Det är nu ungefär tio år sedan Sollentuna kommun gjorde sin första klimatstrategi. Den födde ett behov av att bättre förstå kommunens totala klimatpåverkan. Kartläggningen blottade flera områden där de helt enkelt inte visste vilken påverkan de hade.

En helt blind fläck initialt var vilken kolinlagring som årligen sker i kommunens naturmiljöer, berättar Lars.

Sollentuna kommun är en av landets till ytan minsta kommuner, med drygt 76 000 invånare. En betydande del av all mark i kommunen utgörs av grönytor i form av bland annat parker och naturreservat. Hela en tredjedel av ytan består av naturreservat.

Kommunen inledde ett samarbete med ett företag vars beräkningar visade att grönytorna i kommunen hade en kolinlagring på omkring 10 000 ton per år. Kolinlagringen var alltså inte en försumbar aspekt, utan tvärt om viktig att ha med i det fortsatta klimatstrategiska arbetet.

Ytterligare kolberäkningar har gjorts i kommunen sedan dess. Bland annat har Ecoloop (en av aktörerna inom EcoComp) utfört beräkningar av kolinlagringen och kollagret för en hel stadsdel i Sollentuna. De studerade vilka mängder koldioxid som redan finns bundet i markens kollager sedan istiden. Likaså studerades hur detta kollager påverkas av schaktning vid exempelvis exploatering.

Sammantaget har arbetet lett till insikten att det verkligen har stor betydelse för klimatet när mark tas i anspråk. Kommunen landade därmed tidigt i en ambition att kolinlagringen på kommunens mark inte ska minska (och helst öka).

Men vi är en växande kommun och det är svårt att helt undvika jungfrulig naturmark vid nya exploateringsprojekt. Så vi har fått se över hur vi kan förhålla oss till detta och om vi ändå kan upprätthålla vår årliga kolinlagring, säger Lars.

Lokalisering en prioriterad fråga

Över lag handlar det om att vi vill skapa en realistisk bild av hur stor påverkan vi får av olika aktiviteter i kommunen – blir det minskad kolinlagring och påverkas det befintliga kollagret? Detta landar sedan i frågor om hur vi kan räkna på detta. Även vad som är viktigast att prioritera och hur vi kan arbeta med eventuell kompensation, berättar Lars.

Lars och hans kollegor har nyligen tagit fram en policy för hållbart byggande som just nu är ute på remiss. En av deras viktigaste slutsatser är att var man väljer att bygga spelar väldigt stor roll. Lokaliseringen tas därför upp som en högt prioriterad fråga.

Väljer man en olämplig plats blir uppförsbacken för att få ner påverkan större. Man gör det helt enkelt mycket svårare för sig, konstaterar Lars.

Även förvaltningen av kommunens naturreservat har med åren börjat inkludera kolinlagring, vid sidan av de mer klassiska aspekterna ekologi, kulturhistoria och rekreation. Något som säkerligen många fler kommuner kommer att ta efter.

Testpilot inom EcoComp

I projektet EcoComp är Sollentuna kommun en av flera testpiloter. De har alltså fått delta i projektets tester och har bidragit med en kommuns värdefulla perspektiv på projektets konkreta utmaningar.

För Lars har det bland annat varit värdefullt att de har fått ta del av hur man kan resonera kring kompensation, hur man kan räkna och att få se modellerna växa fram. De har även varit med och utforskat vilka juridiska restriktioner som råder för en kommun inom kompensationsområdet.

Vi har bland annat undersökt förutsättningarna för att en kommun ska kunna köpa kompensationsåtgärder i en naturmiljö som ligger utanför den egna kommunens gränser, vilket är viktigt inför den fortsatta utvecklingen inom kompensationsområdet i Sverige, säger Lars.

Tre snabba frågor till Lars Keski-Seppälä!

Öppet hav eller skärgård

Blåbär eller lingon

Skog eller odlingslandskap