Hoppa till innehåll
Start » Aktörsporträtt: Framtidens Natur & Kulturarv – Sindre Magnusson

Aktörsporträtt: Framtidens Natur & Kulturarv – Sindre Magnusson

Framtidens Natur & Kulturarv är en ideell aktör. Föreningen bildades med avsikten att stärka förutsättningarna för biologisk mångfald, klimat i balans (när det sker på naturvårdens villkor), restaurering av våtmarker och bibehållna kulturmiljöer. I EcoComp-projektet har organisationen varit med om att ta fram ett antal rapporter och beslutsunderlag rörande förvaltning av mark, fastighetsjuridik och investeringar i ökade naturvärden. De finns även med som potentiell leverantör av fysisk förvaltning och markavtal i samverkan med markägare.

Föreningens initiativtagare, Sindre Magnusson, har haft ett intresse för miljön och den biologiska mångfalden ända sedan barnsben. I synnerhet vad gäller fåglar och kärlväxter. Han har under sitt yrkesverksamma kombinerat ideellt engagemang med anställningar på miljöorganisationer, kommuner och regioner och med konsultverksamhet i eget bolag.

Bildade förening och stiftelse

Sindre Magnusson är initiativtagare till föreningen Framtidens Natur & Kulturarv.

Under början av 2018 tyckte han sig se alltmer tecken på att stödet för den statliga naturvården började minska. Även att motståndet från markägare blev mer högljutt. Detta skedde parallellt med att vi var långt ifrån att uppnå miljömålen för natur och biologisk mångfald. Trots de stora resurser som staten satsat.

Jag gjorde prognosen att icke statliga metoder för skydd av värdefull natur skulle fylla ett stort behov om några få år och kom fram till att det var rätt tid att starta en organisation, berättar Sindre Magnusson.

Jag hade faktiskt en liknande idé redan på 90-talet. Men då höll den statliga naturvården ändå ställningarna och jag sköt det på framtiden, fortsätter han.

Den ideella föreningen Framtidens Natur & Kulturarv stiftade under 2021 också en systerorganisation i form av en insamlingsstiftelse. Avsikten var från början att kunna få rådighet över mark genom förvärv och markavtal. En stiftelse bedömde man var den bästa lösningen för att göra detta. Detta eftersom ändamålsparagrafen är mycket svår att ändra och därmed kan ge trygghet och långsiktighet.

Genom denna uppdelning har den ursprungliga föreningen fått en roll som är mer inriktad mot utbildningsinsatser inom naturvård och organisering av naturvolontärer. 

En långsiktig garant i EcoComp

Sindre Magnusson ser med tillförsikt fram emot vad EcoComp skulle kunna åstadkomma för att i större skala etablera skydd av natur med betydande naturvärden i Sverige. Naturvårdens klimatnytta är därtill viktig att lyfta fram. Han anser samtidigt att en organisation som Framtidens Natur & Kulturarv har en viktig roll att fylla i handelsplattformen.

– Vi tror att det bidrar till attraktiva erbjudanden att ha med en ideell aktör som hanterar markavtal. Och även fysisk förvaltning, i den utsträckning som det behövs. Det kan hjälpa till att motverka icke sakliga anklagelser om greenwash, konstaterar Sindre.

Ambitionen för Framtidens Natur & Kulturarv är att fungera som en långsiktig garant för att mark sköts på ett optimalt sätt för att gynna biodiversitet och biodiversitet i kombination med kollagring i skog, mark och våtmark. Sindre Magnusson lyfter emellertid fram den kanske mest avgörande faktorn för EcoComp – additionaliteten. För att arbetet med att gynna biologisk mångfald och klimat ska kunna möjliggöras genom handelsplattformen måste den finnas på plats.

EcoComp måste kunna visa och bevisa att köp av ekosystemtjänster ger en positiv skillnad, i verkligheten. Det kan vara att en skog får stå kvar eller att restaurering görs av en skadad biotop. Vidare att denna positiva skillnad inte hade uppstått utan en uppgörelse via EcoComp. Och för att kunna göra det behöver vi en rimligt strikt definition av begreppet additionalitet, säger Sindre Magnusson.