Projektledare

Samarbetspartners

Referensaktörer

Med stöd av

SE ECOCOMPS SAMARBETSPARTNERS OCH REFERENSAKTÖRER

Logotyper för nationella miljömål och globala mål relaterade till klimat och biologisk mångfald

Sofia Lilja, hållbarhetschef Bergvik Skog Öst

”Vår organisation har som mål att förbättra förutsättningarna för en natur med rik biologisk mångfald. I Ecocomp prioriterar vi främst utvecklingsarbetet kring affärsmodeller, strategisk kommunikation samt lagar och regler. Vi tror att projektet kommer att utvecklas till en viktig plattform för affärsuppgörelser som kan gynna ekosystem och kolinlagring, med kvalitetssäkrad data som grund för att bedöma befintliga och potentiella värden.”

Sindre Magnusson, ordförande Framtidens Natur & Kulturarv

“Genom EcoComps breda samarbete och den samlade expertisen har vi möjlighet att utveckla en unik handelslösning som kommer att gynna natur och klimat, och som är förankrad hos både näringsliv, akademi och ideella organisationer. Det verktyg vi tar fram genom projektet kan bidra till att vi når de svenska miljökvalitetsmålen och även det femtonde målet i Agenda 2030 – Ekosystem och Biologisk mångfald. Det känns spännande att leda detta arbete!”

Carolina Frisk, projektledare Calluna